Op deze pagina vind u uw gevraagde informatie, heeft u meer vragen bel dan gerust of vul uw telefoonnummer in.

Informatie

Klik op het tabblad voor de gewenste informatie.

Privacy

Privacyverklaring:


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Cliënten:

 • Facturatie
 • Aanleggen voortgangsdossier tijdens begeleiding

Gasten:

 • Adresgegevens voor facturatie
 • Bijhouden nachtregister ten behoeve van toeristenbelasting

Bij het niet verstrekken van de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens kan er geen overeenkomst worden gesloten en mogen wij niets voor u doen.

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ondernemer en haar echtgenoot, die de administratie verricht. Gee enkele data zal ter beschikking worden gesteld aan andere personen of instanties. De bewaartermijn bedraagt 7 jaar conform de bewaarplicht van de belastingdienst.

De betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • Het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Informatie over cookies op onze website

Wij zijn wettelijk verplicht informatie te verstrekken over het gebruik van cookies.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Op de website gebruiken wij cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt, functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina's, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je gegevens hebt ingevuld bij een formulier
 • het opslaan van instellingen voor een optimale (media)weergave, zoals de resolutiegegevens van je scherm
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Daarnaast gebruiken wij cookies voor statistiek, op basis van Google Analytics:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Mocht je op deze website cookies tegenkomen van derden, die niet in bovenstaande categorie vallen neem dan rechtstreeks contact op met ons op zodat wij deze kunnen aanpassen en/of verwijderen zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
“Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” aanbiedt en maken deel uit van de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van reden.
1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. DE OVEREENKOMST
2.1 Begeleiding wordt verleend aan iedere natuurlijke persoon, verder te noemen cliënt, die gezond is. De cliënt is verplicht een gezondheidsverklaring te ondertekenen.
2.2 De cliënt is verplicht om “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zo snel mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen in de gezondheidssituatie.

3. VERGOEDINGEN EN BETALING
3.1 U bent per consult “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de overeenkomst van “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”, deze zijn ook op te vragen op de website “Dieetbegeleiding.nl”
3.2 Afspraken die gepland zijn en niet door kunnen gaan mogen uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Indien dit later geschied zal de helft van het consultbedrag worden doorberekend.
3.3 De betaling van de consulten dienen à contant te worden voldaan.
3.4 Cursussen die gevolgd gaan worden dienen vooraf te worden betaald.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor het behalen van een bepaald resultaat.
4.2 De aansprakelijkheid van “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” uit hoofde van de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is te allen tijde beperkt tot de door u betaalde vergoedingen.
4.3 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

5. PRIVACY
5.1 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw persoonlijke gegevens stel ik niet aan derden ter beschikking.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
6.1 Op de tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Thin Laptop

Neem contact op