Algemene voorwaarden
“Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” aanbiedt en maken deel uit van de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van reden.
1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. DE OVEREENKOMST
2.1 Begeleiding wordt verleend aan iedere natuurlijke persoon, verder te noemen cliënt, die gezond is. De cliënt is verplicht een gezondheidsverklaring te ondertekenen.
2.2 De cliënt is verplicht om “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zo snel mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen in de gezondheidssituatie.

3. VERGOEDINGEN EN BETALING
3.1 U bent per consult “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de overeenkomst van “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel”, deze zijn ook op te vragen op de website “Dieetbegeleiding.nl”
3.2 Afspraken die gepland zijn en niet door kunnen gaan mogen uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Indien dit later geschied zal de helft van het consultbedrag worden doorberekend.
3.3 De betaling van de consulten dienen à contant te worden voldaan.
3.4 Cursussen die gevolgd gaan worden dienen vooraf te worden betaald.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor het behalen van een bepaald resultaat.
4.2 De aansprakelijkheid van “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” uit hoofde van de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is te allen tijde beperkt tot de door u betaalde vergoedingen.
4.3 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

5. PRIVACY
5.1 “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw persoonlijke gegevens stel ik niet aan derden ter beschikking.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
6.1 Op de tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en “Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel” zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

© 2018 vcit.nl

Deze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken.
De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.
Kijk voor meer informatie onze privacyverklaring.